Algemene Voorwaarden

svg

Transport

Kosten per palletplaats: 1. € 55,00 2. € 85,00 3. € 135,00 4. € 160,00. Bij levering op een particulier adres worden de goederen zo dicht mogelijk tot aan de eerste deur geleverd. Levering uitsluitend op begane grond. Particuliere adressen dienen goed bereikbaar te zijn voor de transporteur.

Goederen ontvangst

Bij levering/afhalen van de goederen dienen deze te worden gecontroleerd op juistheid, hoeveelheid, vochtigheid en eventuele beschadigingen. Bij afwijkingen neemt u dan direct contact met ons op, zodat bij eventuele reclamaties geen onduidelijkheden ontstaan.

Na plaatsing kunnen wij behoudens niet zichtbare technische gebreken geen reclamaties aanvaarden.

Parketfabriek is maximaal aansprakelijk voor het geleverde product. Bij een gegronde klacht zorgt Parketfabriek binnen redelijk termijn voor vervangend materiaal. Na montage heeft u de vloer in zijn hoedanigheid geaccepteerd en vervalt behoudens niet zichtbare technische gebreken elke vorm van garantie.

Wij adviseren om de producten direct na binnenkomst in een geacclimatiseerde ruimte op te slaan. Hout en materialen kunnen onder invloed van sterk wisselende relatieve luchtvochtigheid en temperatuurverschillen dusdanig reageren dat deze kunnen gaan krimpen, uitzetten en scheuren. Hierop kan geen garantie worden gegeven. Bij twijfel over het geleverde product deze niet installeren maar direct contact opnemen met Parketfabriek, wij komen dan z.s.m. op locatie langs om het product te beoordelen.

Indien u een bewerkt product heeft gekocht dient deze uitsluitend met Ciranova onderhoudsmiddelen te worden behandeld, dit is noodzakelijk voor de garantie. In verband met de chemische droging van de afwerklaag mag de vloer de eerste 2 à 3 weken niet met water in aanraking komen. Ook het schuiven met zware meubels i.v.m. het uitharden van de beschermlaag moet worden voorkomen. Heeft de vloer af fabriek 1 afwerklaag, dan zal na montage van de vloer deze een 2e beschermlaag nodig hebben.

Klimaatbeheersing

Hout reageert op de verandering in luchtvochtigheid. Voor een stabiele vloer moet de luchtvochtigheid tussen de 45-60% blijven, ideaal is 55%. Wanneer het hout te veel vocht opneemt zet het uit, bij een te lage luchtvochtigheid krimpt deze. Mogelijk bollingen of droogtescheurtjes tot gevolg. Met behulp van een hygrometer is dit te controleren en met een ontvochtiger of bevochtiger kunt u de luchtvochtigheid op peil te houden. Bij een kruipruimte is een goed werkende ventilatie van essentieel belang.

Vloerverwarming

Bij gebruik van vloerverwarming dient deze ruim voor en tijdens plaatsing te zijn uitgeschakeld. Na plaatsing mag de verwarming 1 graad per dag langzaam worden verhoogd. Een luchtbevochtiger tijdens de wintermaanden is noodzakelijk i.c.m. met vloerverwarming. Geef voor de aanleg van de vloerverwarming bij de leverancier aan dat er een houten vloer geplaatst wordt, dit i.v.m. de te volgen protocollen w.b.t. de diepte en afstand van de verwarming en maximale contacttemperatuur van 30 C met de ondervloer van het parket.

Garantie

Op de door Parketfabriek geleverde producten zit 5 jaar volledige fabrieksgarantie. Deze garantie beperkt zich tot niet zichtbare technische gebreken. Beschadigingen, verkleuringen, nalatig onderhoud, geen klimaatbeheersing, niet volgen van stookprotocol vloerverwarming, plaatsing zonder gebruik van de door ons voorgeschreven materialen, alsmede zichtbare technische gebreken na montage, vormen geen onderdeel van de garantie.

In geval van een onafhankelijk onderzoek van inspectiebureau Muboma naar de oorzaak van een ontstane situatie, confirmeren en handelen wij ons naar de uitslag van het onderzoek. De onderzoekskosten zijn bij technisch gebrek voor rekening van Parketfabroek en bij overige oorzaak voor rekening van de afnemer.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn incll. 21% BTW af IJmuiden.

Levering/betalingscondities

Per bank 24 uur voor levering of contant bij afhalen of door ons bezorgd. Bij extern transport uitsluitend per bank voor levering.

Bij opdracht verklaart u zich akkoord en in het bezit te zijn van deze voorwaarden.

1. Identiteit van de Verkoper
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door:
V.O.F. Parketgroothandel Velsen, de Parketfabriek is onderdeel van Parketgroothandel Velsen.
Zeilmakerstraat 2 en 2a
1991 JC Velserbroek
E-mailadres: info@parketgroothandelvelsen.nl
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68957424
BTW nr. NL857664669B01
Bankreknr. NL33ABNA0548200025

2. Definities
2.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de termen die met een hoofdletter zijn aangeduid het volgende verstaan:
(a) Koper: De partij die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;
(b) Moment van Ontvangst: Het tijdstip waarop de Producten worden geleverd aan de Koper, of aan een derde partij die handelt
namens de Koper;
(c) Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van de Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand. Hieronder wordt begrepen elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat de Koper en de Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
(d) Producten: De producten en diensten die door de Verkoper in de winkel worden aangeboden, zoals harde en zachte vloeren,
waaronder parket, samengestelde, pvc en laminaatvloeren met de daarbij behorende materialen en diensten;
(e) Verkoper: De exploitant van de winkel, zoals omschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden;
(f) Winkel/webshop: De winkel/webshop van de Verkoper waarin de Producten worden aangeboden

3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op alle offertes, bestellingen,
mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en Overeenkomsten op afstand die tussen de Verkoper en de Koper tot stand
komen, zoals via de Webshop.
3.2. Door het aangaan van de Overeenkomst op afstand gaat de Koper akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze
algemene voorwaarden.
3.3. De Koper die onder deze algemene voorwaarden met de Verkoper een Overeenkomst op afstand heeft gesloten, accepteert
tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten met de Verkoper.

4. Kennisneming algemene voorwaarden en aanmaken account
4.1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische
weg of anderszins op verzoek aan de Koper beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden kunnen door de Koper digitaal of
per post worden opgevraagd.

5. Het aanbod
5.1. Elk aanbod dat door de Verkoper wordt gedaan is vrijblijvend tot het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst
op afstand als bedoeld in artikel 6.2. van deze algemene voorwaarden.
5.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van
afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.
5.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
5.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of in andere communicatie van de Verkoper binden de
Verkoper niet.

6. De Overeenkomst op afstand
6.1. Voordat de Koper zijn bestelling verstuurt c.q. plaatst, heeft hij de gelegenheid om alle gegevens te controleren en te
corrigeren. Na het versturen c.q. plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper onverwijld langs elektronische weg een
ontvangstbevestiging van de Verkoper met de contractvoorwaarden en de bestelgegevens. Deze ontvangstbevestiging heeft tot
doel om de Koper te informeren dat de bestelling correct is geschied en is ontvangen door de Verkoper en is nog geen
aanvaarding van de bestelling als bedoeld in het volgende artikellid.
6.2. De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Verkoper van de bestelling door
ofwel het toesturen van een e-mail met een opdrachtbevestiging ofwel door levering van de Producten. In het geval de
Verkoper niet (volledig) aan de bestelling kan voldoen, bijvoorbeeld omdat de bewuste Producten niet (volledig) leverbaar
blijken om welke reden dan ook, dan zal hij dit zo spoedig mogelijk communiceren aan de Koper. Partijen kunnen dan
overeenkomen een Overeenkomst op afstand aan te gaan voor wat betreft het leverbare gedeelte van de Producten.
6.3. De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst
op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te
gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.

6. De Overeenkomst op afstand
6.1. Voordat de Koper zijn bestelling verstuurt c.q. plaatst, heeft hij de gelegenheid om alle gegevens te controleren en te
corrigeren. Na het versturen c.q. plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper onverwijld langs elektronische weg een
ontvangstbevestiging van de Verkoper met de contractvoorwaarden en de bestelgegevens. Deze ontvangstbevestiging heeft tot
doel om de Koper te informeren dat de bestelling correct is geschied en is ontvangen door de Verkoper en is nog geen
aanvaarding van de bestelling als bedoeld in het volgende artikellid.
6.2. De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Verkoper van de bestelling door
ofwel het toesturen van een e-mail met een opdrachtbevestiging ofwel door levering van de Producten. In het geval de
Verkoper niet (volledig) aan de bestelling kan voldoen, bijvoorbeeld omdat de bewuste Producten niet (volledig) leverbaar
blijken om welke reden dan ook, dan zal hij dit zo spoedig mogelijk communiceren aan de Koper. Partijen kunnen dan
overeenkomen een Overeenkomst op afstand aan te gaan voor wat betreft het leverbare gedeelte van de Producten.
6.3. De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst
op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te
gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.

7. Herroepingsrecht
7.1. Bij de aankoop van de Producten heeft de Koper die consument is de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na die van het Moment
van Ontvangst. Kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen geen beroep doen op het hier bedoelde
herroepingsrecht.
7.2. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de termijn als bedoeld in artikel 7.1 door
middel van het modelformulier voor herroeping (Bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper.
7.3. Tijdens de termijn van 14 dagen bedoeld in artikel 7.1 zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking en
slechts visueel beoordelen of hij het Product wenst te behouden.
7.4. Indien de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het Product in de originele staat en verpakking en
met alle geleverde toebehoren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 7.2
bedoelde melding, aan de Verkoper retourneren. Indien het Producten betreft die niet met de reguliere post kunnen worden
verstuurd, dan worden deze door een transportbedrijf opgehaald. In dat geval zal de Koper binnen de termijn als bedoeld in
artikel 7.1 contact opnemen met de Verkoper om nadere afspraken te maken over het ophalen van het Product. De Koper zal de
redelijke en duidelijke instructies van de Verkoper in acht nemen
7.5. De Koper heeft geen herroepingsrecht voor Producten:
– die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn, waaronder mede begrepen maatwerk;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Indien sprake is van een uitsluiting van het herroepingsrecht, dan zal de Verkoper dit tijdig melden voor het sluiten van de
Overeenkomst op afstand.
7.6. De kosten van terugzending komen in alle gevallen voor rekening van de Koper, tenzij het Product niet voldoet aan de
Overeenkomst op afstand dan wel er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Verkoper.
7.7. Indien de Koper het aankoopbedrag voor het Product al aan de Verkoper heeft betaald, dan zal de Verkoper dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij de Producten retour heeft ontvangen, terugbetalen. De
Verkoper gebruikt hiervoor dezelfde betaalgegevens als door de Koper zijn gebruikt om de betaling aan de Verkoper te
verrichten, tenzij de Koper op het moment dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, aangeeft dat hij betaling op een
ander rekeningnummer wenst te ontvangen.
7.8. De verkoper vergoedt enkel het bedrag dat de Koper daadwerkelijk voor het Product heeft betaald. Indien de Koper een
korting heeft ontvangen, bijvoorbeeld in het geval van een korting bon of vooruitbetaling, dan keert de Verkoper het bedrag ter
hoogte van de korting niet uit aan de Koper indien deze het Product retourneert.
7.9. Indien de Producten niet in de originele staat verkeren op het moment dat de Verkoper de Producten retour ontvangt,
bijvoorbeeld indien onderdelen ontbreken of zijn beschadigd, of de Producten op verdergaande wijze zijn gebruikt dan strikt
noodzakelijk is om te toetsen of de Koper het Product wenst te houden, dan is de Verkoper gerechtigd de waardevermindering
van het Product in mindering te brengen op het aankoopbedrag van het Product. Dit kan ertoe leiden dat de Verkoper in het
geheel niet is gehouden tot het terugbetalen van enig bedrag aan de Koper.
7.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
7.11. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan worden alle overeenkomsten in verband met of in aanvulling op
de Overeenkomst op afstand van rechtswege ontbonden.

8. Prijzen, verzendkosten en betaling
8.1. Behoudens kennelijke verschrijvingen geldt de prijs die op het moment van het versturen van de bestelling door de Koper in
de Webshop van de Verkoper staat vermeld of op andere wijze aan de Koper is gecommuniceerd.
8.2. Eventuele meerkosten, zoals in verband met legdiensten verricht door of namens de Verkoper, zullen apart in rekening
worden gebracht, ook indien door of namens de Verkoper vooraf opmetingen zijn gedaan.
8.3. Tenzij anders is aangegeven, is de vermelde prijs inclusief BTW en andere belastingen maar exclusief de kosten voor
verzending en – in het geval van verzendingen buiten Nederland – invoerheffingen.
8.4. De kosten voor verzending worden apart door de Verkoper vermeld voor het versturen van de bestelling aan de Koper.
8.5. Gekochte Producten moeten voor of op het Moment van Ontvangst worden betaald, tenzij anders afgesproken. Hiervoor
wordt tijdig een factuur verzonden of dient bij levering d.m.v. pin of contant te worden voldaan.
8.7. Indien de Koper niet (volledig en/of tijdig) aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Verkoper
daarop is gewezen en hem een redelijke termijn is gegund alsnog daaraan te voldoen, bij het uitblijven van (volledige en/of
tijdige) betaling in verzuim en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Verkoper gerechtigd de
door hem gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening te brengen, onverminderd alle overige aan de Verkoper
toekomende rechten.

9. Levering en uitvoering
9.1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van Producten
9.2. Voor specifieke informatie over de leveringstermijn verwijst de Verkoper naar de productpagina’s in de Webshop.
9.3. Indien is overeengekomen dat de Koper de Producten ophaalt of laat ophalen bij een vestiging van de Verkoper, geldt de
betreffende vestiging als plaats van levering. In andere gevallen geldt als plaats van levering de eerste drempel op de begane
grond voor het adres dat de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt,
waarbij geldt dat de eerste drempel ook bijvoorbeeld een stoeprand kan zijn. Levering verder dan deze drempel, bijvoorbeeld
op een etage, zal vooraf voor akkoord aan de Verkoper moeten worden voorgelegd. De Verkoper is gerechtigd meerkosten met
betrekking tot een levering verder dan de eerste drempel in rekening te brengen.
9.4. Indien de Koper meerdere Producten heeft besteld en de levertijd van de Producten uiteenloopt, is de Verkoper gerechtigd
om de Producten in één levering te versturen. Alleen als er aanzienlijke verschillen zijn met betrekking tot de levertermijnen, zal
de Verkoper de Producten in delen afleveren. De Verkoper is gerechtigd eventuele extra verzendkosten in rekening te brengen.
Indien de prijs van de Producten nog niet door de Koper is voldaan, dan is de Verkoper gerechtigd om betaling te verlangen van
het deel van de Producten dat is afgeleverd.
9.5. Het verzenden van de Producten aan postbussen, poste restante of antwoordnummers is niet mogelijk.
9.6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten berust bij de Verkoper tot het Moment van
Ontvangst van de Producten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.7. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper de Koper hierover informeren. In geval van
vooruitbetaling van de aankoopprijs van dat Product, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen aan de Koper terugbetalen. De Verkoper is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte)
schade.
9.8. Indien de Verkoper op verzoek van de Koper metingen verricht, dan zal de Verkoper zich inspannen dit zo nauwkeurig
mogelijk te doen. De Koper dient er rekening mee te houden dat er afwijkingen kunnen voorkomen tussen de oorspronkelijke
meting en de uiteindelijk benodigde Producten (waaronder mede begrepen (leg)diensten). De Verkoper is gerechtigd eventuele
meerkosten in rekening te brengen.
9.9. Indien de Koper de Verkoper inschakelt voor legdiensten op een etage, dan is de Koper er zelf voor verantwoordelijk om alle
Producten op de betreffende etage gereed te leggen, tenzij anders afgesproken.
9.10. De (onder/basis) vloer dient volledig leeg, schoon, droog en vlak te worden opgeleverd, voordat de Verkoper legdiensten
verricht. Eventuele plinten moeten zijn verwijderd. Er mogen geen meubels en andere huisraad aanwezig zijn in de te leggen
ruimtes, tenzij anders afgesproken. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan muren, plafonds, kozijnen en
andere goederen door installatie of montage van Producten of andere (leg)diensten

10. Conformiteit en garantie
10.1. De Verkoper staat ervoor in dat de Producten bij een normaal gebruik conform de bestemming daarvan voldoen aan de
Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
10.2. Voor nieuwe Producten geldt een garantietermijn conform de betreffende productomschrijving c.q. -specificatie. De
termijnen genoemd in dit artikellid gaan in op het Moment van Ontvangst van het betreffende Product.
10.3. Op tweedehands Producten wordt geen garantie verstrekt.
10.4. Garanties vervallen onder andere indien voor het onderhoud van de betreffende Producten andere dan door de Verkoper
geadviseerde producten worden gebruikt of anderszins adviezen van de Verkoper niet worden opgevolgd.
10.5. Een door de Verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen
die de Koper op grond van de Overeenkomst op afstand tegenover de Verkoper kan doen gelden.

11. Defecten aan de Producten
11.1. De Koper is gehouden de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst daarvan te (doen) onderzoeken op eventuele
gebreken. Gebreken die gelijk ontdekt (hadden kunnen) worden, dienen door de Koper zo spoedig mogelijk doch in ieder geval
uiterlijk binnen 5 werkdagen schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. Indien er sprake is van gebreken die niet direct
ontdekt hadden kunnen worden maar zich pas op een later tijdstip openbaren, dan dienen deze gebreken uiterlijk binnen 5
werkdagen na ontdekking ervan schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. De melding dient een duidelijke en volledige
omschrijving te bevatten van waar het defect uit bestaat.
11.2. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is, dan zendt de Koper het Product terug aan de Verkoper. Indien het niet
langer mogelijk is het Product terug te zenden, dan maakt de Koper hier melding van.
11.3. Na ontvangst van het gebrekkige Product dan wel de melding dat terugzending niet mogelijk is, en met inachtneming van
hetgeen in artikel 9 en artikel 10.1. van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de Verkoper – ter keuze van de Verkoper –
het Product ofwel vervangen, ofwel herstellen, ofwel een vergoeding betalen aan de Koper. Indien herstel of vervanging van het
Product niet mogelijk is, dan zal de Verkoper het daadwerkelijk door de Koper betaalde bedrag aan de Koper vergoeden. De
Verkoper zal niet overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding indien het gebrek dusdanig klein is dat hierdoor de waarde of
deugdelijkheid van het Product nauwelijks wordt verminderd.
11.4. In geval van een gebrekkig Product is de Verkoper niet gerechtigd een beroep te doen op de beperkingen die zijn genoemd
in dit artikel indien door de Verkoper een bepaalde garantie is afgegeven ten aanzien van het Product of de Verkoper willens en
wetens geen mededeling heeft gedaan over het gebrek van het Product.
11.5. Na het leggen of anderszins gebruiken van de Producten kunnen deze niet meer worden geannuleerd of geretourneerd.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Onverlet hetgeen in artikel 11 van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de Verkoper in alle gevallen slechts
aansprakelijk kunnen worden gehouden vanwege het niet (correct) nakomen van de Overeenkomst op afstand nadat de Koper
de Verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Verkoper daarbij een redelijke termijn heeft geboden om het gebrek te
verhelpen, maar de Verkoper bij het verstrijken van deze redelijke termijn niet aan de Overeenkomst op afstand heeft voldaan.
In de ingebrekestelling dient in ieder geval het gebrek zo compleet en gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, zodat de
Verkoper het gebrek kan verhelpen.
12.2. De Verkoper kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die voorzienbaar was en voorkomen had
kunnen worden, waar de Verkoper aansprakelijk voor kan worden gehouden en die direct verband houdt met de verkoop en
levering van de Producten. Indien de schade voorkomen had kunnen worden door het treffen van maatregelen aan de zijde van
de Koper, komt deze evenmin voor vergoeding door de Verkoper in aanmerking. Schade die niet direct verband houdt met de
Producten zelf wordt eveneens van vergoeding door de Verkoper uitgesloten, zoals schade aan andere producten, bijvoorbeeld
indien andere goederen worden beschadigd door installatie of montage van een Product. Indien de Koper zelf Producten legt,
installeert, monteert etc. of dit door een derde laat doen, dan is de Koper c.q. is deze derde verantwoordelijk voor een correcte
legging, installatie, montage etc. en alles wat daarbij komt kijken. Mocht er in deze gevallen iets misgaan bij het leggen,
installeren, monteren etc. dan wel mocht er sprake zijn van onvolkomenheden in het resultaat, dan is de Verkoper daarvoor niet
verantwoordelijk c.q. aansprakelijk.
12.3. De Verkoper is niet gehouden tot het vergoeden van eventuele indirecte en/of incidentele schade, tenzij de toepasselijke
dwingendrechtelijke wetgeving deze uitsluiting niet toelaat. Onder indirecte en/of incidentele schade wordt onder andere
verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, gedane investeringen en/of kosten gemaakt ter
voorkoming, vaststelling of beperking van indirecte en/of incidentele schade en/of de aansprakelijkheid daarvoor en kosten
gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van de indirecte/incidentele schade. Dit artikellid geldt niet als de
verzekering van de Verkoper deze indirecte/incidentele schade denkt of tot uitkering overgaat.
12.4. Om de Producten van de Verkoper betaalbaar te houden, is de Verkoper enkel gehouden tot het vergoeden van schade
en/of kosten tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van de Verkoper wordt uitgekeerd.
Als schade en/of kosten redelijkerwijs niet verzekerbaar zijn, dan is de Verkoper niet gehouden tot vergoeding daarvan aan de
Koper.
12.5. Iedere verplichting van de Verkoper tot het voldoen van schadevergoeding zal in alle gevallen zijn beperkt tot de
aankoopprijs van het Product.
12.6. Indien het voorgaande artikellid om welke reden dan ook geen stand kan houden, zal iedere verplichting (wettelijk of
anderszins) van de Verkoper tot het betalen van schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekering uitkeert of –
indien de verzekering om welke reden dan ook niet uitkeert – een bedrag van € 10.000 (tienduizend EURO).
12.7. De bepalingen in dit artikel ten aanzien van de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, gelden onverkort ook voor
alle derden die ten behoeve van de Verkoper bij de Overeenkomst op afstand zijn betrokken, zoals werknemers, medewerkers,
vertegenwoordigers en hulpkrachten van de Verkoper.
12.8. De beperkingen van aansprakelijkheid in het geval van lichamelijk letsel of verlies van leven, of in geval van schade door
het Product toegebracht aan een andere zaak – mits die andere zaak gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is
bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt en de omvang van de schade uitkomt boven een
franchise van € 500 (vijfhonderd EURO) – geldt niet in geval van aanspraken van de Koper op grond van wetgeving op het gebied
van productaansprakelijkheid.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Alle Producten die aan de Koper zijn geleverd, blijven eigendom van de Verkoper totdat alle bedragen die door de Koper
aan de Verkoper verschuldigd zijn, volledig aan de Verkoper zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de Producten als
andere bedragen die op grond van deze algemene voorwaarden c.q. toepasselijk recht door de Koper verschuldigd zijn, zoals –
maar niet uitsluitend – (extra) kosten van aflevering, legdiensten en/of bedragen ter zake vergoeding van de kosten die de
Verkoper maakt als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.
13.2. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd om de Producten te
verpanden of om derden enige rechten op de Producten te verschaffen. De Verkoper is (met behoud van al haar overige
rechten) gerechtigd om zolang de Koper de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan de
Verkoper heeft voldaan, de Producten terug te nemen/halen.

14. Intellectuele Eigendomsrechten
14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op)
merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten, (exclusieve) licentierechten, tekeningen- en/of modelrechten,
octrooirechten, databankrechten, knowhow en domeinnamen, met betrekking tot de Webshop, de winkelformule c.q. het
(uitgewerkte) bedrijfsconcept De Parketfabriek, de Producten, de verpakkingen en overige documenten en/of materiaal
behorende bij de Producten, komen exclusief toe aan de Verkoper en/of de aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar
leveranciers of producenten. Deze algemene voorwaarden houden geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.
14.2. De Koper verklaart dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het voorgaande
artikellid of het bestaan ervan in gevaar zal brengen.

15. Klachten
15.1. Klanttevredenheid staat bij de Verkoper voorop. Als de Koper een klacht heeft, dan kan hij hierover contact opnemen met
de Verkoper. De contactinformatie van de Verkoper is vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.
15.2. Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoekt de Verkoper de Koper om bij het indienen van
een klacht duidelijk te omschrijven wat het probleem is en (indien van toepassing) een kopie van de bestelgegevens, het
bestelnummer, het klantnummer en eventuele andere relevante gegevens met de klacht mee te sturen.
15.3. De Verkoper doet zijn best om klachten zo spoedig mogelijk na ontvangst te behandelen en contact met de Koper op te
nemen. De Verkoper verzoekt de Koper er rekening mee te houden dat de Verkoper in sommige gevallen (bijvoorbeeld in het
geval van defecten van Producten) contact op moet nemen met de producent van het Product en het langer kan duren voordat
de Verkoper de Koper over de klacht kan informeren.
15.4. Indien de Koper binnen 5 Werkdagen geen reactie heeft ontvangen van de Verkoper, dan verzoekt de Verkoper de Koper
om contact op te nemen. In dat geval kan het zijn dat een e-mail in de spamfilter van de Koper of Verkoper terecht is gekomen
of een bericht de andere partij op een andere manier niet heeft bereikt.

16. Aanvullende of afwijkende bepalingen
16.1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op een zodanige wijze worden verzonden dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager.

17. Overmacht
17.1. Indien de Verkoper niet (correct) voldoet aan enige verplichting die hij tegenover de Koper heeft, kan dit niet aan de
Verkoper worden toegerekend als er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
17.2. Overmacht omvat in ieder geval (maar is niet beperkt tot) brand, defecten, stakingen georganiseerd door een erkende
vakbond en handelen of nalaten te handelen door de overheid, waaronder begrepen de lokale overheid (zoals
importrestricties).
17.3. De bepalingen met betrekking tot overmacht in dit artikel gelden tevens onverkort voor overmacht aan de zijde van de
leveranciers van de Verkoper en derde partijen die betrokken zijn bij de productie, levering of bezorging van de Producten.
Iedere late, onvolledige of niet-nakoming van de partijen als bedoeld in dit artikellid die het gevolg is van overmacht, heeft te
gelden als overmacht aan de zijde van de Verkoper.
17.4. In geval van overmacht worden de termijnen voor levering van de Producten aan de Koper evenredig verlengd. De
Verkoper doet melding aan de Koper van het feit dat er sprake is van overmacht alsmede van het tijdstip waarop de situatie die
tot overmacht leidt eindigt.

18. Varia
18.1. De algemene voorwaarden van de Koper, hoe deze algemene voorwaarden ook mogen heten en welke vorm zij ook
mogen hebben, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst op afstand, tenzij schriftelijk door de Verkoper is erkend dat dit
wel het geval is.
18.2. De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de gehele algemene
voorwaarden nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige clausule, dan zullen de Koper en de Verkoper in overleg treden om
een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze clausule
behouden blijft.
18.3. Naast deze algemene voorwaarden hanteert de Verkoper een privacy statement, waarin wordt toegelicht op welke wijze
de persoonsgegevens van de Koper door de Verkoper worden gebruikt.

19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1. Op overeenkomsten tussen de Koper en de Verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.2. In geval er sprake is van een geschil, daaronder mede begrepen een geschil dat slechts door één der partijen als zodanig
wordt aangemerkt, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde
burgerlijke rechter. Indien de Koper een consument is, dan gelden de desbetreffende wettelijke competentieregels met
betrekking tot de bevoegde rechter.

Kom langs in de showroom

Openingstijden showroom:
13:00 tot 17:00 op maandag
10:00 tot 17:00 op dinsdag t/m zaterdag

Buiten de openingstijden kunt u ook op afspraak langskomen.